Privacy

Hoe ga ik om met jouw privacy?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Inzagerecht

Je hebt recht je dossier in te zien. Als je van dat recht gebruik wilt maken, plannen we daar een sessie voor in.

 

Verwerkersovereenkomsten

Met de bedrijven waarvan ik gebruik maak voor het bewaren van de gegevens en administratie (MijnDiad) en verzenden van de nieuwsbrieven (La Posta) heb ik zgn. verwerkersovereenkomsten die hen verplichten zich te houden aan de regels van de geldende wetgeving inzake privacy (AVG).

 

Privacy op de borgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult
 • De kosten van het consult

 

Inzagerecht van nabestaanden

Nabestaanden krijgen een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden cliënt.

Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu wordt het in de wet vastgelegd.

Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:

 • wanneer de cliënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
 • voor een ieder op grond van een zwaarwegend belang.

Mocht je vragen hebben over privacy en jouw gegevens, dan hoor ik dat graag.

Van hoofd naar lijf

Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie

Sanne Eijken

Praktijkadres

Keizersgracht 264

Amsterdam

Contact

M: sanne@vanhoofdnaarlijf.nl

T: 06-41545816

Overige info

SBLP: 27068021 

KVK: 52923517

© 2021 Van hoofd naar lijf  |  Fotografie: Lea Groeliker & Sanne Eijken |    

Volg je mij al?